Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden

Solid Button

ALGEMENE VOORWAARDEN MasterClick Marketing

INTRODUCTIE
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MasterClick B.V., statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 64144046.

Klant :
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Dienst :
De tussen de leverancier en de klant overeengekomen werkzaamheden, welke leverancier op verzoek van de wederpartij (voor deze) dient te verrichten.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan de levering en installatie van apparatuur en aanverwante producten alsmede de ontwikkeling, levering en installatie
van programmatuur (zowel standaard- als maatwerkprogrammatuur), het verrichten van onderhoud ter zake (deze) programmatuur, het verlenen van
consultancy ter zake automatiseringstrajecten en -vraagstukken, het ontwikkelen van websites, het verzorgen van de hosting van websites alsmede het
verrichten van daarmede verband houdende diensten.

Derden :
De externe partijen waarvan leverancier gebruik maakt.

Schriftelijk :
In alle gevallen waarin in deze voorwaarden "schriftelijk" staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of
digitale wijze verzonden berichten die leverancier respectievelijk klant hebben bereikt.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art 1. Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van
welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met
het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen.

Art 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend,
tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte
gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art 3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar
gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te
voldoen.
3.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting
kunnen door klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant aan leverancier kenbaar
gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen
(vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties indien dit schriftelijk
uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat
uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die
(rechts-)personen tegenover de leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van
de overeenkomst.
3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte prestaties en de
daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de
administratie van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant
tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant,
geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst
opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen
op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet
uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van de
prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met
inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en
tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan
met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de
aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum
waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop
leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening
brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de
overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet
gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van
verschuldigde bedragen.
3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is
klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.
Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast
het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten
berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en
contractuele rechten van leverancier onverlet.

Art 4. Duur van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een
duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur
van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier
de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Art 5. Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij
ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze
van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier
indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde
noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor
de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
5.2 Klant erkent dat de van leverancier afkomstige programmatuur steeds
een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier,
diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.
5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst
evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken
zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen
voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke
vergoeding aan leverancier betaalt.

Art 6. Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal
klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant
uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie
persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een
persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van
de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de
aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.
6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van
een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant
staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de
verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een
derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van
de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het
voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden
aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende
beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van
beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau
dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan
het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
7.2 De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of
identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig
worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen
organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd
toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te
allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van leverancier
totdat alle bedragen die klant aan leverancier op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een
klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het
eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover
dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van
een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van
bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.
8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of
overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan.
8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of
gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder
zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat
klant alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Art. 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van
zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en
wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden,
gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht
van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een
recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een
recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over
zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om
de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen,
protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere
doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van
leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen
die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden
gedaan.
10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de
overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens
licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij
deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst
en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is
niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter
dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht
van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het
leverancier steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter
bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde
programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang
wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de
inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke
technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke
gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een
recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant
leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele
schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich tegen
deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de
verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking,
verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde materialen,
danwel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van
leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere
materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte
onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig
aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het
oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op een recht van
intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
10.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten
tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor
websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of
ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of
integratie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud,
bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
10.7 Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie,
tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en
tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door
leverancier gewenste medewerking verlenen.
11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door leverancier te
leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht
om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te
voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites,
offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens
zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk
anders is vermeld.
11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of
hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de
noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie
van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de
noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en
netwerkfaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens
transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij
klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.
11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen.
Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers
van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige
situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en
beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier
ingezette medewerkers kenbaar maken.
11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten van leverancier
programmatuur, apparatuur of andere middelen aan leverancier ter beschikking
stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of
goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke leverancier nodig mocht
hebben.
11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de
instellingen, het gebruik van de door leverancier geleverde producten en/of
verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten
worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het
gebruik door gebruikers.
11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde
(hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig
de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en
gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit
bewerkstelligen.

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier
mogelijk te maken, zal klant leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door
leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.
12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan
leverancier verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de
door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de
leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover navraag
doen bij klant.
12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of
contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van
leverancier als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen beschikken over
de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste
doelstellingen.
12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen te
verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door
klant aangewezen contactpersoon.

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette
medewerkers deelnemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van
inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is
overeengekomen.
13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide
partijen deelnemen, binden leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt
conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij
gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten
schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te
aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de
inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.
13.3 Klant staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen
om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant
bindende besluiten te nemen.

Art. 14 Termijnen

14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde
of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of
(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leverancier genoemde of
tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als
streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.
14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en
klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere
planning te bespreken.
14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste
(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt leverancier
wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke
heeft gesteld, waarbij klant leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering van
de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld
adequaat te reageren.
14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen
werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van
de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste
(oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of
omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een
wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn
overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de
uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant
nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn
gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of
informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in
alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de
daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van het
wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de
overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door
volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der
partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden
opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de
opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Leverancier zal wegens
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor
bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de
wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de
onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier kan
de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming
van klant direct of indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging als bedoeld
in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot
schadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat van faillissement
is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter
beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van
klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat hiertoe
een opzeggingshandeling van de zijde van leverancier vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan
ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een
met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is
met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen
prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, op
welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro)
bedragen.
16.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood,
lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer
meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
16.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade
door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant,
schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier
voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade
verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier
voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de
aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging
of verlies van gegevens of documenten.
16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier laten de overige uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier welke in deze algemene
voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en
beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.
16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat
de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst slechts indien klant leverancier onverwijld
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de
tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft
tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient
een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier
vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de
vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot
vergoeding van de schade heeft ingesteld.
16.8 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat
door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier
geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover
klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of
andere materialen.
16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en
uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden
mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient.

Art. 17 Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen
garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt onder meer verstaan: (i)
overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen
van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn
voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan leverancier is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van
internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, (vii) oorlog en (viii)
algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk
der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds
op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van
klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen
deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven
van leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en
hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen,
zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van
overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een
derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen leverancier en klant worden beheerst door
Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen
gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair
gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen
een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van
elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van
arbitrage is Den Haag.
20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten
overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het
gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen,
in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd de zaak als kantonzaak
aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid
komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale
procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de
zaak met inachtneming van het in dit artikel 20.3 bepaalde door één of meer der
partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank
aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te
behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de
tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle gevallen gerechtigd een
procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is
verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot
welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van
ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze
buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der
partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van
mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde
in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een
voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen
treft.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening
De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien
leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere
hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant
verleent.

Art. 21 Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met
zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de
schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en
het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst
is omschreven.
21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg
zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten
wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of
bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van leverancier.
21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door
één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen
door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten
aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen
betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of
aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de
desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke
tarieven van leverancier.

Art. 22 Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level
Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal
leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van
invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de
beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds
zodanig gemeten dat de vooraf door leverancier aangekondigde
buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere
vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van
leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant
te leveren tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig
bewijs gelden.

Art. 23 Back-up

23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de overeenkomst het
maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal leverancier met
inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan
eens per week, een volledige back- up maken van de bij hem in bezit zijnde
gegevens van klant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de
overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de
bij leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een
goed huisvader bewaren.
23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem
geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)
De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast
de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het
hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht
onder de naam of op het gebied van Software-as-a- Service (ook wel aangeduid als:
SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS
verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar
houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk,
zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur
wordt verstrekt.

Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het
staat klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier
verleende diensten op het gebied van SaaS.
24.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven
bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting
werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers
of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening worden
gebracht.
24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de
SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij
klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal leverancier klant hierover zo tijdig
mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van
klant. In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum
waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met
wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven
voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
24.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met
gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur.
Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of
functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe
te voegen.
24.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten
gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen
van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan
noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke drager te
verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter
beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Art. 25 Garantie

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst
ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen
functioneert. Leverancier zal zich ervoor inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3
in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover
het programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de
desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij
leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de
gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik
wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur
die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma- omwegen of probleem
vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de
programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn
gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.
25.2 Klant zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen
omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen,
gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere
incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende
maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar
redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen
maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden.
Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane
gegevens.
25.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst
ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen
in relevante wet- en regelgeving.


Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens

26.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van
persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen
tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals
het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens
van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze
verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat
leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de
zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
26.2 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning
verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1.
De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen
prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening van
klant.

Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1 Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaS- dienst begint
binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er
zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de
voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.
27.2 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is
opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen
betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier
verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Hoofdstuk 4. Programmatuur
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene
Bepalingen, van toepassing indien leverancier programmatuur anders dan op basis
van een Saas-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking stelt.

Art. 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt aan klant op basis van een gebruikslicentie de
overeengekomen computerprogramma's en de overeengekomen
gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik
ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de
programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar , niet-verpandbaar en
niet-sublicentieerbaar.
28.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door leverancier en het
gebruiksrecht van klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode
van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uit tot de
broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden
niet aan klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een
financiële vergoeding te betalen.
28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud
dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.
28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur
uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant
gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur
van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programmatuur niet eerder in
gebruik neemt dan nadat klant bij leverancier, diens toeleverancier of de producent
van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft
verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen
gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is
overeengekomen. Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de
programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn
eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat
noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de programmatuur niet gebruiken
ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’
(SaaS) of ‘outsourcing’.
28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers
waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te
vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk
doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin
zal klant een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de
programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook
niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van
klant gebruikt.
28.8 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een
door of ten behoeve van leverancier uit te voeren onderzoek betreffende de
naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek
van leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal
alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of
bij klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur
zelf betreft, vertrouwelijk behandeld- en.
28.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten
overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van
programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt
beschouwd.
28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur
en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de
programmatuur . Indien in afwijking van het vorenstaande leverancier gevraagd
wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te
verlenen, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat.

Art. 29 Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur op het
overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken
daaromtrent, op een door leverancier te bepalen formaat gegevensdrager afleveren
dan wel de programmatuur online aan klant voor aflevering beschikbaar stellen.
Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de
leverancier in papieren dan wel digitale vorm in een door leverancier bepaalde taal
verstrekt.
29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal leverancier de
programmatuur bij klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal
klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien
nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Art. 30 Acceptatie

30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt
klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering
bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en
gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier op grond van de
garantieregeling van artikel 34. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de
aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd
door klant.
30.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het
bepaalde in de artikelen 30.3 tot en met 30.10 van toepassing.
30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’
wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan
de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of
technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur
geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk
uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout
is alleen sprake indien klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar
is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Leverancier heeft
geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de
programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene
voorwaarden.
30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode
veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie.
Gedurende de testperiode is klant niet gerechtigd de programmatuur voor
productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Klant zal de overeengekomen
acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en
diepgang uitvoeren.
30,.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant verplicht te
toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door leverancier
schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties
en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk
maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen
functionele of technische specificaties.
30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
b. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld
in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport
genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan,
dan wel
c. indien klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of
operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende
ingebruikneming.
30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt
dat de programmatuur fouten bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de
testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk
aan leverancier rapporteren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen
de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier
gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma- omwegen of probleem
vermijdende beperkingen aan te brengen.
30.8 Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om
redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten,
zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de
programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting
van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van
artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege
aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden,
zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd
en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af
aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
30.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit
artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn
verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de
programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door
leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie.
Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van klant op grond
van artikel 30.8 betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Art. 31 Beschikbaarstelling

31.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het
aangaan van de overeenkomst aan klant ter beschikking stellen.
31.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn
bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien
is overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende
exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging leverancier
onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de
overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant
gewenste dataconversie.

Art. 32 Gebruiksrecht Vergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruik door klant te betalen vergoeding is
verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een
overeengekomen tijdstip:
a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor
installatie van de programmatuur:
- bij aflevering van de programmatuur;
- of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrecht vergoedingen bij aflevering
van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van
iedere nieuwe gebruiksrecht termijn;
b. indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie
van de programmatuur:
- bij voltooiing van die installatie;
- of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrecht vergoedingen bij voltooiing
van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere
nieuwe gebruiksrecht termijn.

Art. 33 Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd
de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn
toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het
volle risico van alle door of in opdracht van klant door derden - al dan niet met
toestemming van leverancier - aangebrachte wijzigingen.

Art. 34 Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen
een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden
na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie
maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn
gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het
feitelijke en/of beoogde gebruik. Leverancier garandeert evenmin dat de
programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten
worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in
opdracht van klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval
leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal
brengen.
34.2 Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig
gebruik van klant of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. De
herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming van
leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
34.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier te bepalen
locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma
omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te
brengen.
34.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren
gegane gegevens.
34.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud
dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 34.2 bedoelde
garantieperiode zijn gemeld.

Art. 35 Programmatuur van toeleveranciers

35.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan klant
ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur , de (licentie)-
voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen leverancier en
klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende
bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de
(licentievoorwaarden van die derden door leverancier schriftelijk aan klant is
medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de
overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan
klant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoen aan
voornoemde informatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in
artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
35.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de
verhouding tussen klant en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet
van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in
deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn,
naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk
‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier programmatuur en/of een
website ten behoeve van klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de
programmatuur en/of website installeert.

Art. 36 Specificaties en ontwikkeling van programmatuur / website
36.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst
specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan

leverancier zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren
welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de
ontwikkeling zal geschieden.
36.2 Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg
ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met inachtneming van de
met klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken
en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan
leverancier verlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de
specificaties of het ontwerp.
36.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt
door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van)
de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum),
aanvaarden partij- en dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden
verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat
specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn
overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg
kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de
desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van
de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking
de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een
‘time-box’) en/of voor de volgende leesontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het
risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle
specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragen voor een permanente,
actieve en door de organisatie van klant gedragen inbreng en medewerking van
relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van
(nadere) besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers
welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie
benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt voortvarendheid van de door
hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen.
Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van klant
conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is
leverancier gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende
beslissingen te nemen.
36.4 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals
bedoeld in artikel 36.3, dan is het bepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met
30.8 en artikel 34.1 niet van toepassing. Klant aanvaardt de programmatuur en/of
website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste
ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase
niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
36.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal leverancier de
ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te
bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.
36.6 Desgevraagd zal klant leverancier in de gelegenheid stellen de
werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of
locatie van klant te verrichten.
36.7 In de prestatieverplichtingen van leverancier ten aanzien van de
ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een
zogeheten ‘content management systeem’.
36.8 In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet begrepen het
onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van
ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in
afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of
ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor
een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden
separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht.

Art. 37 Aflevering, installatie en acceptatie

37.1 Het bepaalde in artikel 29 inzake aflevering en installatie is van
overeenkomstige toepassing.
37.2 Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst de programmatuur
en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van klant zal ‘hosten’, zal
leverancier de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door
hem te bepalen vorm aan klant afleveren dan wel online aan klant voor aflevering
beschikbaar stellen.
37.3 Het bepaalde in artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake
acceptatie is van overeenkomstige toepassing.


Art. 38 Gebruiksrecht

38.1 Leverancier stelt de in opdracht van klant ontwikkelde
programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende
gebruikersdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking.
38.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van
de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte
technische documentatie aan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval
klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.
38.3 Leverancier is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het
gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulp programmatuur
en programma- of data bibliotheken.
38.4 Het bepaalde in artikel 28 inzake gebruiksrecht en
gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing.
38.5 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst
uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door
klant worden gedragen, gelden - zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 38.4 -
voor klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur en/of
website.

Art. 39 Vergoeding

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle
bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van
programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
39.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding
voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd
van de overeenkomst begrepen.
39.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet
begrepen een vergoeding voor de door klant benodigde hulp programmatuur en
programma- en data bibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele
aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding
begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Art. 40 Garantie

40.1 Het bepaalde in artikel 34 inzake garantie is van overeenkomstige
toepassing.
40.2 Leverancier staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website
goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en
eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de
website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support
De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen
bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en
de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien
leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en
ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Art. 41 Onderhoudsdiensten

41.1 Indien overeengekomen verricht leverancier onderhoud met
betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De
onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin
van artikel 30.3 en - zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het
ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig
artikel 42.
41.2 Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd
melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich overeenkomstig zijn
gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of
verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De
resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van
leverancier op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter
beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur
aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de
beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten,
parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en
gebruiksomgeving aanpas- sen.
41.3 Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige
toepassing.
41.4 Indien leverancier het onderhoud online verricht, zal klant tijdig zorg
dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.
41.5 Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking aan het
onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van
de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.
41.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet
door leverancier zelf aan klant is geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het
onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische
(ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen
datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat er
voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent
leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische
(ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het
uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
41.7 Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen
verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder
controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van
de programmatuur worden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur installeren,
inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur ,
overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant
gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 42 Nieuwe versies van programmatuur

42.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies
van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is
overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe
versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats
ter discretie van leverancier.
42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is
leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie
en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een
voorgaande versie.
42.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een
versie met nieuwe functionaliteit klant een nadere schriftelijke overeenkomst met
leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding
wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programmatuur
functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe
versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet
gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de
programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
42.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur,
programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren
van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 43 Support Diensten

43.1 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de
overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van
de programmatuur omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over
het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde
programmatuur. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het
aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal
deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn
in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Leverancier
staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden
ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke
openingstijden van leverancier.
43.2 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de
overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal
leverancier één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de
overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is
klant gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar
gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing
in het functioneren van de programmatuur. Leverancier staat er niet voor in dat alle
storingen tijdig zullen worden verholpen.
43.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in
dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst
is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Art. 44 Vergoeding

44.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema
zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de
andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk
telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.
44.2 Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de
andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn
verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud
en andere diensten is verschuldigd ongeacht of klant de programmatuur in gebruik
heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of
ondersteuning.

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy
De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast
de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van
het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verleent
op het gebied van advisering en consultancy.

Art. 45 Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of
advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit
van de gegevens en informatie die klant verstrekt en de medewerking van klant en
relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich
daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
45.2 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op de
gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.
45.3 Het gebruik dat klant maakt van een door leverancier afgegeven
advies en/of consultancy rapport is steeds voor risico van klant. De bewijslast dat
(de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk
is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam
leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant, onverminderd het recht
van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.
45.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is
klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de
methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of
rapportages van leverancier. Klant zal de adviezen of rapportages van leverancier
niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Art. 46 Rapportage

46.1 Leverancier zal klant op de schriftelijk overeengekomen wijze
periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Klant zal
leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier
van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten
waarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant, beschikbaarheid van
middelen en personeel van klant en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet
bekende feiten of omstandigheden. Klant zal zorg dragen voor de verdere
verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen
de organisatie van klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en
leverancier hiervan op de hoogte stellen.

Art. 47 Vergoeding

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema
zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten
als bedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Hoofdstuk 8. Hosting
De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk
‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam
dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.


Art. 48 Hosting Diensten

48.1 Leverancier zal de met klant overeengekomen hostingdiensten
verrichten.
48.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van
apparatuur tot voorwerp heeft, zal klant de overeengekomen schijfruimte niet
overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De
overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend
en specifiek voor klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en
uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en
overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen
overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door klant
niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode.
Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal leverancier een extra
vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
48.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de
instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van
de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal
klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en
indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en
gebruiksomgeving aanpassen en door klant gewenste interoperabiliteit
bewerkstelligen. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
48.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen,
heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-,
uitwijk- en recovery diensten tot voorwerp.
48.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten
gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de
buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk
buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden,
aanvangen na overleg met klant.
48.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor klant
verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of
vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient klant de regels en werkwijze
van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal
leverancier een schriftelijk exemplaar van die regels aan klant verstrekken.
Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of
tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door klant beoogde
resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens
de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij
leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Leverancier staat er niet voor in dat
een door klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.

Art. 49 Notice and Take Down

49.1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens
derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en
overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren,
niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang
tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of
data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig
andere wettelijke verplichting.
49.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de
gevolgen daarvan te beperken, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te
treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van klant. Klant zal op
eerste schriftelijk verzoek van leverancier data en/of informatie onverwijld van de
systemen van leverancier verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is
naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende
schending van de bepaling van artikel 57.1 aan klant per onmiddellijk en zonder
voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het
voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van
andere wettelijke en contractuele rechten door leverancier jegens klant. Leverancier
is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.
49.3 Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over
gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van klant te vormen
of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en klant. Klant
zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en leverancier
schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.